Privacy beleid Cakez’n’Fun

Privacy beleid Cakez’n’Fun

 

http://www.cakeznfun.nl

 

Over ons privacy beleid

 

Cakeznfun geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij ter beschikking stellen aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website ende daarop ontsloten dienstverlening van Cakeznfun. De ingangsdatum voor deze geldigheid va deze voorwaarden is 24-5-2018, met het publiceren van een nieuw versie vertaald de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruiken ne met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op weke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Website software

Onze website is ontwikkeld met WordPress 5.1. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze diensterlening aan ons beschikbaar stelt worden niet opgeslagen en dus niet gedeeld met deze partij.

 

E-mail en mailinglijsten

 

Website en Mailchimp

 

Voorbeeld: Onze website maakt gebruik van Mailchimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en web formulieren worden verzonden via de servers van Mailchimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via Mailchimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’link. Als u hier op klikt, zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere intern technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derende delen.

 

Internetprovider (TransIP, Online)

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider (TransIP, Online). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies ne corruptie van u en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider (TransIP, Online) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

Voorbeeld: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen via onze website maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op onderdelen van PayPal l’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaard uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

Geen

In verband met hinder van spam reviews is deze optie uitgezet via de website. Reviews kunnen via het sociaal media kanaal Facebook worden achtergelaten en worden hiermee niet opgenomen in dit privacy beleid gezien Facebook een eigen beleid heeft ingevoerd.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegeven met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen te beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Intern

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van externe diensten. Uw gegevens worden opgemaakt in Microsoft Excel. Daarmee blijven uw naam, adres en woonplaatsgegevens beschermd voor intern gebruik. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De facturen zijn enkel inzichtelijk voor “Adviesbureau voor Detailhandel – Sander Spruijt” tbv. De jaarlijkse aangiften.

 

Automatische verzamelde gegevens

Onze website verzameld geen automatische gegevens tbv. Verbeterprocessen en of andere activiteiten. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Cakeznfun op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met u (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of nomens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar u bij ons al bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen een reactie op verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegeven over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Cakeznfun. Als u bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en /of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen daarna de verwerking blijvend staken.

U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website woeden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van de geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat sofware oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recent versie Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegeven smet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 

Contactgegevens

Cakez’n’Fun

Tjalk 14-02

8232LJ Lelystad

 

T (06) 420 944 69

E info@cakeznfun.nl

 

Contactpersoon voor privacy zaken

 

D. Luchtmeijer

Princess Nom Noms

Deze video tutorial bevat 3 decoratieve elementen die bij de 2 daagse masterclass horen van Princess Nom Noms,

In de bijsluiter vind je de bijbehorende pincode.

 

veel plezier!!

Foam Cutting Tutorial

Deze tutorial is de aanvulling voor alle workshops waar gebruikt gemaakt wordt van XPS. In deze tutorial leer je hoe je dit materiaal moet bewerken en wordt er aandacht besteed aan de veiligheid en snijmethodes.

De video is gezien het internationale gebruik Engelstalig ondertiteld. Mocht er iets niet duidelijk zijn? Neem dan contact met ons op.

Het wachtwoord voor deze video staat in uw beschrijving. Mocht dit niet het geval zijn dan stuurt u ons een mail met het verzoek voor een wachtwoord samen met de datum en plaats waar u 1 van onze workshops heeft gevolgd.

Informatie

Cakez ‘n’ Fun Nieuws Mail

Schrijf je in voor onze Cakez 'n' Fun Nieuws Mail

* indicates required

Captain Skewer Online Tutorial

Bekijk hieronder de 45 minuten durende stap voor stap instructie video van Captain Skewer’s Treasure Island. Je hebt een wachtwoord nodig om deze te bekijken.

Stuur een bericht via de Informatie pagina en vermeld jouw code die je kan vinden op de verpakking van het “Ready to go” workshop pakket en ontvang je wachtwoord! . Ook de deelnemers van Taart & Trends kunnen zich melden voor deze online tutorial

Veel boetseerplezier!

Ik hoop dat je er van hebt genoten!

Klik op de onderstaande link om naar de besloten groep te gaan. Meld je aan en krijg als bonus de extra 40 minuten durende tutorial over hoe je deze Captain Skewer levensecht kunt maken door het gebruik van dust kleuren. Het wachtwoord voor deze video heb je als het goed is ook gekregen samen met de bovenstaande video.

Captain Skewer Facebook groep (Besloten)

Veel plezier!! en laat vooral even je eindresultaat showen in de groep!

De Kikkerprins – 1 dag masterclass

Deze springende prins staat op een armatuur van cake omhuld met pure chocolade ganache.
Verder vind je in deze prins het geheim van zijn constructie. Met een combinatie van fondant en modelleerchocolade gaat er een nieuwe wereld voor je open!

Dit ontwerp is speciaal ontwikkeld voor De Kikkerprins Taarten in België. Om deze workshop van start te laten gaan zullen wij eerst een try-out workshop gaan houden in Lelystad. Er zijn in totaal 4 plaatsten beschikbaar en zijn vanaf nu te boeken met 10% try-out korting (niet in combinatie met andere kortingen)

De prijs voor deze 1 dag workshop bedraagt € 175,- euro

Try out datum Zaterdag 28 november 2015   van 9:00 tot 19:30

Deze masterclass bevat de volgende technieken:

– Frame uitleg en constructie
– Cake carving
– 3d ganach afsmeren
– Bekleden met Fondant/Modelleerchocolade combi
– vormgeving boetseren en onderbord bekleding

De masterclass is voorzien van uitgebreide aanvullende handleiding met o.a. recepten en toelichtingen voor de afwerking van je project.

Reserveer nu je plaats voor de try-out in Lelystad!

INSCHRIJVEN

er zijn 2 plaatsen vrij gekomen voor deze masterclass! 

Wees er snel bij!!!