Hop Hop Easter Bunny

Hop Hop Easter Bunny

Deze leuke Paashaas is gemaakt van Saracino modelleerpasta. De perfecte pasta voor alle boetseerwerkjes. Leer op een leuke manier kennis maken met deze fantastische pasta. 

Maar natuurlijk ook handige boetseer truukjes om je figuurtjes op een grappige manier op te bouwen.

Maak kennis met Hop Hop en leer in 4 uurtjes een hoop leuke technieken.

Komen jullie ook? de koffie en thee staan klaar!

Prijs € 49,-  

Beschikbare data

Zaterdag 13 april van 14:00 tot 18:00 uur

Privacy beleid Cakez’n’Fun

Privacy beleid Cakez’n’Fun

 

http://www.cakeznfun.nl

 

Over ons privacy beleid

 

Cakeznfun geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij ter beschikking stellen aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website ende daarop ontsloten dienstverlening van Cakeznfun. De ingangsdatum voor deze geldigheid va deze voorwaarden is 24-5-2018, met het publiceren van een nieuw versie vertaald de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruiken ne met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op weke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Website software

Onze website is ontwikkeld met WordPress 5.1. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze diensterlening aan ons beschikbaar stelt worden niet opgeslagen en dus niet gedeeld met deze partij.

 

E-mail en mailinglijsten

 

Website en Mailchimp

 

Voorbeeld: Onze website maakt gebruik van Mailchimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en web formulieren worden verzonden via de servers van Mailchimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via Mailchimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’link. Als u hier op klikt, zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere intern technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derende delen.

 

Internetprovider (TransIP, Online)

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider (TransIP, Online). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies ne corruptie van u en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider (TransIP, Online) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

Voorbeeld: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen via onze website maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op onderdelen van PayPal l’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaard uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

Geen

In verband met hinder van spam reviews is deze optie uitgezet via de website. Reviews kunnen via het sociaal media kanaal Facebook worden achtergelaten en worden hiermee niet opgenomen in dit privacy beleid gezien Facebook een eigen beleid heeft ingevoerd.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegeven met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen te beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Intern

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van externe diensten. Uw gegevens worden opgemaakt in Microsoft Excel. Daarmee blijven uw naam, adres en woonplaatsgegevens beschermd voor intern gebruik. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De facturen zijn enkel inzichtelijk voor “Adviesbureau voor Detailhandel – Sander Spruijt” tbv. De jaarlijkse aangiften.

 

Automatische verzamelde gegevens

Onze website verzameld geen automatische gegevens tbv. Verbeterprocessen en of andere activiteiten. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Cakeznfun op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met u (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of nomens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar u bij ons al bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen een reactie op verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegeven over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Cakeznfun. Als u bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en /of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen daarna de verwerking blijvend staken.

U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website woeden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van de geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat sofware oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recent versie Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegeven smet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 

Contactgegevens

Cakez’n’Fun

Tjalk 14-02

8232LJ Lelystad

 

T (06) 420 944 69

E info@cakeznfun.nl

 

Contactpersoon voor privacy zaken

 

D. Luchtmeijer

Tony T-rex

Tony T-rex!

De vulkaan is uitgebarsten en Tony wandelt vrolijk door de lava.....

Deze leuke T-rex ga je maken van materialen die je zelf bij de bouwmarkt kunt halen! Geen ingewikkelde onhaalbare constructies.
Wat ga je doen tijdens deze workshop:

Allereerst krijg je een aanvullende handleiding met hier op de essentiële informatie om Tony thuis nog een keer te kunnen maken.
Daarna ga je aan de slag met verschillende materialen zoals fondant, modelleerchocolade en kleuren.
Bepaal je eigen kleur door te kiezen uit een enorm arsenaal aan kleuren die je tijdens de les mag uitkiezen.
Tijdens deze les wordt uitsluitend gewerkt op dummy. De constructie is eenvoudig te demonteren en te voorzien van je eigen cake. Je krijgt uitgebreide uitleg over voedselveiligheid, en hoe je niet eetbare onderdelen kunt beschermen.

Tony zit boordevol technieken waarmee je thuis kan komen.

Tony is ongeveer 35 cm hoog

En... Tony wil graag met jou mee naar huis!

Kortom twijfel niet en schrijf je in voor deze waanzinnig leuke workshop geschikt voor alle niveaus !

Workshops zijn 1 dag van 9:00 uur tot 17:00 uur en is altijd inclusief lunch, koffie & thee. Boekingen alleen op afspraak: zaterdagen en zondagen. Boeken kan vanaf 2 personen voor: 

€ 150,- p.p.

(Privé boekingen zijn eventueel mogelijk op nader af te spreken op zowel prijs als datum)

INSCHRIJVEN

Zanzibar The Magician – 1 dag workshop

Zanzibar the Magician is een karikatuur workshop op een 3d cake armatuur. Je werkt met echte cake (of dummy ), chocolade ganache, modelleerchocolade, fondant, modelleerpasta van Saracino en Magic Colours kleuren voor de afwerking. Het werkstuk is circa 55cm hoog en zit vol interessante bevestigingstechnieken. Betover jezelf met deze grappige magiër en leer stap voor stap een karikatuur te maken waarvan je zelf niet weet dat je het kan.

Het programma is iets langer dan normaal dus voor het eind van de middag word er nog een extra pauze/snack geserveerd om het begin van de avond goed door te komen.

Deze workshop is niet voor beginners maar gevorderd. Weet je niet zeker of je deze workshop aan kan? stuur gerust je vraag via email met een paar van je taarten waar je het meest trots op bent en je krijgt snel een reactie terug.

Deze workshop is privé te boeken voor:

€275,- incl. lunch, koffie, thee

Met meerdere personen aanmelden is mogelijk. De prijs zal dan ook lager zijn. Vraag naar de voorwaarden.

INSCHRIJVEN

India – Workshops & Bakers Collective Evenement – Bangalore

Augustus 2017 was een bijzondere maand. Mijn reis naar India was één van de meest bijzondere reizen tot nu toe.

Na mijn bezoek in Dubai eerder dat jaar ontmoette ik Pryanka. Ze is woonachtig in Dubai maar heeft haar roots in India en is daar regelmatig te vinden door haar workshops en cursussen die zij daar geeft. Zij is één van de vooraanstaande decorateurs uit de regio en had mij dus ook gevraagd of ik het leuk zou vinden naar India te komen voor een evenement die zij samen met een aantal collega’s zou gaan organiseren. Uiteraard ging ik op haar voorstel in. Later in het jaar kreeg ik de aanvraag van Four Clover om in Bangalore een workshop te geven. Four Clover is een vooraanstaande distributeur van cake artikelen en is erg actief in de Indiase cake wereld. Voor mij was dat natuurlijk een prachtige combinatie want zowel het Evenement “The Bakers Collective” als de workshops vonden plaats in de Taj Hotel – Bangalore, dezelfde regio. Four Clover heeft mij uiteindelijk over laten komen en het logistieke deel van mijn workshop op zich genomen. The Bakers Collective heeft de miniworkshops en demo verzorgd die ik live op het podium heb getoond. Al met al een bijzondere ervaring en ontzettend dankbare en gepassioneerde mensen.

Na de fotoshoot moest ik gelijk door naar de wedstrijdstukken. Inmiddels 24 uur verstreken sinds ik wakker werd heb ik alle wedstrijdstukken netjes beoordeeld en voor iedereen een rapport uitgeschreven. Rond het middag uur heb ik besloten even een powernap te doen. Rond 4 uur s’middags ging het feestje weer gewoon door. Tijdens dit evenement heb ik veel nieuwe cake collega’s mogen ontmoeten waaronder Tina Scott Parashar. Zij is ambassadeur van Saracino en Magic Colours  India en vertegenwoordigd de producten in Dubai en India. Maar ook Samie Ramchandran. 1 van de beste cake designers uit India. Samie en ik werden al vrij snel dikke maatjes. Onze klik was bijzonder te noemen. We trokken uiteindelijk ook met elkaar op tijdens en na de show. Links zie je een leuke fotoslide van de activiteiten tijdens het evenement. De miniworkshop, demo en jurering.

Natuurlijk heb ik van deze bezigheden een leuk video verslag gemaakt die je hiernaast kunt bekijken. De video begint vanaf mijn hotelkamer waar ik net 10 minuten geleden was aangekomen om 6 uur in de ochtend. Ik was al onderweg sinds 10 uur in de ochtend eerder die dag. Geen slaap en moest om 8 uur weer present staan voor een fotoshoot. Het hoort er allemaal bij dus hup onder de douche, koksbuis aan en naar de locatie…

 

 

 

 

Na afloop van The Bakers Collective evenement was er een gala feest. Ontzettend gezellig en helemaal in de Indiase sfeer. Heerlijk gefeest en gedanst tot middernacht. Na het feest was er nog een afterparty op 1 van de hotelkamers van de organisatoren. Dat ging door tot de vroege uurtjes. Rond half 5 lag ik weer op mijn bed… denk ik..  en de wekker ging eigenlijk al weer veel te vroeg. Tja mijn tijd zat er op en werd rond half 11 opgehaald met de taxi voor de volgende locatie: Elanza Hotel in het centrum van Bangalore waar de voorbereidingen voor de workshop plaats vonden.

Hiernaast vind je een exclusief inkijkje van hoe het er op een Indiase afterparty aan toe gaat.. dikke pret!

Tijdens de rit naar het hotel was het behoorlijk wennen aan het verkeer. Chaotisch, rommelig en best gevaarlijk.  Eenmaal aangekomen en ingecheckt zijn we direct begonnen met de voorbereidingen. Mijn host was op dat moment erg ziek en moest per direct naar het ziekenhuis voor controle. Dat maakte alles extra spannend omdat veel zaken door haar waren geregeld. Gelukkig had zij een fantastische schoonzus die haar en mij hielp tijdens de voorbereidingen waardoor alles goed is verlopen. Gelukkig was mijn host (Shikha) op het einde van alles weer opgeknapt.  Bekijk de video registratie die ik hiervan gemaakt heb hiernaast en beleef de momenten nog een keer van dichtbij mee.

Tja, en dan zit het er alweer bijna op. Ik had nog een paar dagen om bij te komen en voor te bereiden op de terugreis naar Nederland. Mijn nieuwe vriend Samie woont in Bangalore en vond het een leuk idee mij mee te nemen op een korte “food tour” en natuurlijk een bezoekje te brengen bij White Caps Cake Academy. Om te zien hoe dat avontuur verliep kun je hiernaast een leuke registratie zien van dit alles (start vanaf 2:40 min) . Het eten was overigens ontzettend lekker en bijzonder om al die leuke tradities te mogen ervaren.

Het waren fantastische dagen en als dank werd ik beladen met veel goodies en zelfs op de valreep nog bekroond met een Expertise Award. Dan voel je je even heel bijzonder. Dat is wat ze in India goed kunnen. Wij als Europeanen kunnen nog veel leren van deze bijzondere mensen. 1 ding is zeker.. Ik hou van India!

Edward The Pig – Steampunk Adventure

Edward het “vliegende” varken gaat in Steampunk stijl door de lucht!
Bouw dit leuke varken op een extreem cake armatuur ontwerp speciaal ontworpen voor deze bijzondere workshop. Leer onder andere de principes en geheimen van het maken van eigen frame ontwerpen en het “laten” maken er van.
Ontdek de leuke variaties in Steampunk stijl modelleren. Steampunk is niet alleen tandwieltjes en stoom machines! Het is een lifestyle en heeft ontzettend veel variaties. Leer op een leuke wijze kennis maken met deze zeer populaire ontwerpstijl.
Werk met: Wafer paper (eetbaar papier/ouwel)
?
Prijs voor deze 1 dag workshop: €275,-  (incl. dummy) (incl. lunch koffie & thee )

*Cake zelf mee nemen indien gewenst. Dit bespreken wij tijdens de inschrijving

INSCHRIJVEN

 

<