Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cakez ‘n’ Fun 2017 (1 april)

 Toepassing

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cakez ’n’ Fun en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cakez ‘n’ Fun en klant/Deelnemer en/of gastlocatie

 

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant/deelnemer beschikbaar gesteld ter download via de website. Indien dit niet mogelijk is, zal Cakez ‘n’ Fun voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Cakez ‘n’ Fun zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant/deelnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant/deelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant/deelnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant/deelnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 • Cakez ‘n’ Fun is gerechtigd per kwartaal zijn algemene voorwaarden te herzien.

 

Algemene aansprakelijkheid

 

 • Cakez ‘n’ Fun stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan schoeisels en kleding tijdens de workshops/masterclasses. Men wordt geacht eigen schort en/of werkkledij te verzorgen.

 

 • Cakez ‘n’ Fun stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal aangaande persoonlijke bezittingen. U dient zorg te dragen voor uw spullen zoals mobiele telefoons, camera’s en portemonnees.

 

 • Afhankelijk van de vaardigheidssnelheid van een groep deelnemers mag Cakez ‘n’ Fun na beoordeling de eind tijd van de workshop/masterclass opschorten naar een later aan te geven tijdstip van diezelfde dag indien nodig. De deelnemer is geacht de workshop/masterclass dag(en) in zijn geheel te reserveren voor eventuele uitloop van de planning. 

 

 • Indien Cakez ’n’ Fun door omstandigheden niet in staat is de volledige workshop/masterclass af te ronden binnen de gestelde tijd inclusief extra tijd, zal Cakez ’n’ Fun nazorg bieden in overeenstemming van de deelnemer in de vorm van privé of online ondersteuning. 

 

 • Cakez ‘n’ Fun stelt zich niet aansprakelijk voor schade geleden aan meubilair, vloer, tafels en overig interieur door nalatigheid van afscherming en/of niet voldoen aan de betreffende voorzorgsmaatregelen betreft de werkruimte. Begrepen hieronder zijn nevelvorming door airbrush, vloeibare substanties, kleurstoffen, afval van cake, schuim, chocolade, fondant en overige werkmaterialen aangaande de workshop/masterclass.

 

 • Cakez ‘n’ Fun stelt zich niet aansprakelijk voor de verstrekte gegevens aangaande Bed and Breakfast/Hotel locaties ten behoeve van overnachtingen met betrekking tot meerdaagse workshops/masterclasses. Deze gegevens zijn vooralsnog openbare gegevens en worden als service aangeboden ter informatie.

  

 • De gebruikte materialen tijdens de workshop/masterclass worden aangegeven niet te eten. Het hygiënisch aspect in groepsvorming hindert de garantie op voedselveiligheid waardoor Cakez ‘n’ Fun genoodzaakt is deze maatregel te handhaven. De daarvoor bestemde eetbare producten zijn geclassificeerd als les materiaal. Daarmee neemt Cakez ‘n’ Fun afstand van eventuele schade claims ontstaan uit lichamelijk letsel door het nuttigen van de door Cakez ‘n’ Fun beschikbaar gestelde eetbare materialen.

 

 • De deelnemer/gastlocatie is verplicht aan te geven indien er risico van allergische aandoeningen vormen waardoor technische maatregelen getroffen moeten worden. Cakez ‘n’ Fun kan niet aansprakelijk gehouden worden voor nalatigheid van voorzorgsmaatregelen betreft allergische omstandigheden.

Annuleringen

 

 • Bij géén negatief reisadvies (code geel & oranje) wordt verwacht dat de deelnemer aanwezig zal zijn bij de workshop/masterclass. Indien de deelnemer kiest niet te komen zal een nieuwe datum worden aangeboden.

 

 • Bij negatief reisadvies (code rood) zal het reeds betaalde bedrag worden over gezet naar een ander te bepalen workshop/masterclass in hetzelfde jaar van boeking. Indien er geen nieuwe workshop /masterclass wordt gekozen zal Cakez ‘n’Fun in overleg met de deelnemer de zijn/haar betaalde workshop na aftrek van € 25,= administratie kosten restitueren binnen een termijn van maximaal 45 dagen.  (negatief reisadvies moet aantoonbaar zijn via nieuwskanalen, internet of krant)

 

 • Bij ziekte en/of bijzondere/noodlottige(overmacht) omstandigheden waardoor het geven van de workshop/masterclass voor gastlocatie op diezelfde dag of buiten de aangegeven annuleringstermijn door de docent onmogelijk is, zal de mogelijkheid tot verplaatsing naar andere data overwogen worden. De gastlocatie is hierbij genoodzaakt de deelnemers in te lichten en optie voor verplaatsing van een nieuwe datum aan te bieden. Cakez’n’Fun is aansprakelijk voor de gemaakte kosten omtrent de ingekochte materialen voor de lunch tot een maximum van 75 Cakez ‘n’ Fun vergoed de administratiekosten tot een maximum van 5% over het aantoonbare totaal bedrag welke door de gastlocatie is geïnd incl. BTW .De vooraf ingekochte materialen die op verzoek van Cakez ’n’ Fun zijn ingekocht en schriftelijk zijn bevestigd worden volledig gerestitueerd.

 

 • Indien deelnemer bij ziekte en/of bijzondere/ noodlottige (overmacht) omstandigheden niet in staat is naar de workshop/masterclass te komen, zal na overleg een nieuwe datum worden besproken. Indien hiervoor geen nieuwe datum of vervangend programma wordt gekozen zal over worden gegaan op restitutie in de vorm van een workshop tegoed regeling.

 Betalingsvoorwaarden  Cakez ‘n’ Fun Cake Studio

 

 • Voor zover het niet bepaald is volgens de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de door de klant het verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

 

 • Ontvangen (aan)betaling betekend gegarandeerde reservering en zijn inclusief € 25 euro administratiekosten. Het eventuele restant dient op factuur ten minste 14 dagen vóór aanvang van de workshop/masterclass te zijn voldaan.

 

 • Aanbetalingen tot 50% van de totaalwaarde zijn niet terug te vorderen na de bedenktermijn van 14 dagen.

 

 • Aanbetalingen hoger dan 50% van het totaalbedrag kunnen binnen 14 dagen van de betaaldatum worden teruggevorderd na aftrek van €25,= administratiekosten.
 • Op het moment van aanbetaling krijgt de deelnemer 14 dagen bedenktijd. Na deze 14 dagen vervalt het recht op terugbetaling. Het aanbetaalde bedrag wordt in het betreffende kalenderjaar voor de deelnemer gereserveerd. Bij nieuwe inschrijving zal dit bedrag worden verrekend op de eindfactuur. Er kan geen aanspraak meer gemaakt worden op het gereserveerde bedrag indien het kalenderjaar is verstreken.
 • Bij verhindering door privé omstandigheden e.d. is de deelnemer genoodzaakt een plaatvervanger te vinden. Cakez ‘n’ Fun beschikt over een reserve lijst en zal deze raadplegen en overzetten indien mogelijk.

 

 • Cakez ‘n’ Fun zal ten allen tijde annuleringen bevestigen via e-mail. Indien de deelnemer na annulering geen bericht heeft ontvangen, moet de deelnemer dit telefonisch doorgeven via 06-42094469 waarna wij de annulering zullen bevestigen. Geen bevestiging is geen annulering.

  

 • De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegeven onverwijld aan Cakez ‘n’ Fun te melden.

 

 • Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Cakez ‘n’ Fun is gewezen op de te late betaling en Cakez ‘n’ Fun de cliënt een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijk rente verschuldigd en is Cakez ‘n’Fun gerechtigd de door hem gemaakte buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over de openstaande bedragen . Cakez ‘n’ Fun kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • Betalingsvoorwaarden kunnen afwijken indien Cakez’n’Fun dit specifiek heeft vermeld in de Algemene voorwaarden voor Gastworkshops. Deze zal ten allen tijde worden gecommuniceerd via e-mail bij aanvragen van offertes en boekingen.

 Copyrights

 

 • Tijdens de workshops is het toegestaan foto’s te maken voor eigen gebruik. Het is echter niet toegestaan te filmen of voorbeelden van uitvoering te publiceren via social media en/of andere publicatie kanalen. Alle eventuele geleverde instructies en voorbeelden blijven eigendom van Cakez’n’Fun en mogen niet met of door derden worden gedeeld of gepubliceerd door zowel gastlocatie als deelnemer. Hierbij geldt het Copyright recht.
 • Alle ontwerpen die gegeven worden in de workshops zijn eigendom van Cakez’n’Fun en mogen onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt voor commerciële doeleinden in de vorm van workshops of educatie.
 • De online additional tutorials behorende bij de betreffende workshops/masterclasses zijn eigendom van Cakez ‘n’ Fun en mogen niet worden gedeeld/gepubliceerd zonder toestemming van Cakez ‘n’ Fun. Bij het zonder toestemming publiceren van deze werken wordt het copyright geschonden.
 • Na toestemming voor publicatie behoud Cakez ‘n’ Fun het recht volgens Artikel 25, lid 1 van de Auteurswet:
 • Het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;
 • het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enig wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt
Geplaatst in Algemene voorwaarden.